Prezentare   Despre medici   Ce este homeopatia?   Cursuri   Contact

STATUTUL ASOCIAŢIEI „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HOMEOPATIE” 
 

Capitolul I - Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art. 1. Denumirea Asociaţiei este „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HOMEOPATIE”, care va fi utilizată în toate actele, documentele, publicaţiile şi orice alte înscrisuri precum şi în corespondeţa ce emană de la asociaţie, figurând ca entitate împreună cu sigla descrisă în anexă. 
 

Art. 2. Asociaţia ”SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HOMEOPATIE” este persoană juridică de drept privat, independentă, nelucrativă, neguvernamentală, apolitică, având un caracter ştiinţific şi social.

      Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare şi potrivit pezentului statut. 
 

Art. 3. Sediul Asociaţiei „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HOMEOPATIE” este în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 27, sector 2.

      Asociaţia va putea înfiinţa filiale în ţară şi stăinătate precum şi orice unităţi cu caracter ştiinţific, medical, social, didactic sau educaţional dacă acestea vor fi necesare pentru dezvoltarea activităţii asociatiei şi dacă se vor înscrie în scopul şi obiectivele necesare ale asociaţiei.  
 

      În toate cazurile se vor respecta dispoziţiile legale specifice unităţilor pe care asociaţia doreşte să le înfiinţeze. 
 

Art. 4. Asociaţia „ SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HOMEOPATIE” este întemeiată pe durată nelimitată. 
 

CAPITOLUL II - Scopul şi obiectivele asociaţiei 
 

Art. 5. Scopul Asociaţiei Societatea Română de Homeopatie este acela de a promova homeopatia. 
 

Art. 6. Pentru realizarea scopului, Asociaţia are următoarele obiective şi mijloace de realizare:

a) organizarea de activităţi ştiinţifice – educaţie medicală continuă prin şedinţe lunare de comunicări, simpozioane, conferinţe, congrese, activitate de cercetare, iniţiere de cursuri de învăţământ homeopatic, editarea unei reviste şi a altor materiale documentare;

b) va stabilii relaţii de colaborare cu alte societăţi, instituţii medicale, instituţii de învăţământ şi cercetare din ţara şi străinătate;

c) va facilita participarea membrilor săi la manifestări ştiinţifice internaţionale;

d) va urmări afilierea la societăţi similare cu caracter internaţional având acelaşi scop, cu condiţia să nu contravină statutului;

e) va promova corecta preparare şi difuzare a remediilor homeopatice şi va facilita obţinerea acestora de către medici şi pacienţi;  
 

Art. 7. În condiţiile legii asociaţia va putea stabili şi alte obiective de natură a conduce la realizarea scopului propus, fără ca aceasta să determine o modificare a statutului. 
 

CAPITOLUL III – Resursele patrimoniale

Art. 8. Resursele patrimoniale ale fundaţiei sunt:

 1. cotizaţiile membrilor; Cotizaţia este de 150 RON anual şi poate fi modificată prin hotărârea Adunării Generale.
 2. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 3. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 4. venituri realizate din activităţi economice directe;
 5. donaţii, sponsorizări sau legate;
 6. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 7. plati pentru prestari de servicii medicale homeopate si complementare si orice alte asemenea surse;
 8. venituri obtinute din tiparirea de cursuri, brosuri, manuale, traduceri si alte materiale cu caracter didactic;
 9. alte venituri prevăzute de lege.
 
 

CAPITOLUL IV - Structura şi organizarea asociatiei 
 

Art.9. Asociaţia „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HOMEOPATIE” este alcătuită din: membri fondatori, membri activi, membri corespondenţi şi membri onorifici.

      Membrii fondatori sunt cei care au hotărât constituirea asociaţiei.

      Calitatea de membru activ a asociaţiei poate fi acordată absolvenţilor sau studenţilor Facultăţii de Medicină umană sau veterinară, Farmacie, Biologie sau alte categorii de persoane cu studii superioare, cetăţeni cu drept de practică în România, care semnează adeziunea şi respectă Satutul Asociaţiei.

      Calitatea de membru corespondent este acordată persoanei care îndeplineşte condiţiile cerute mai sus pentru a fi un membru activ şi care locuieşte în afara graniţelor ţării.

      Calitatea de membru de onoare se acordă persoanei care a contribuit la dezvoltarea asociaţiei şi la realizarea scopurilor acesteia.

      Admiterea membrilor se face de către Consiliul Director care îi supune ratificării Adunării Generale.

      Pentru buna funcţionare şi realizarea scopurilor asociaţiei se va putea angaja personal salariat în condiţiile legii şi ale prezentului statut. 
 

Art. 10. Calitatea de membru al  asociaţiei poate fi pierdută:

 • la cererea acestuia
 • prin hotărârea a 2/3 din membrii prezenţi ai Adunării Generale vor fi excluşi asociaţii care au suferit o condamnare penală pentru o faptă intenţionată
 • de asemenea vor fi excluşi acei asociaţi care prin activitatea lor au produs pagube materiale sau morale asociaţei.
 • vor fi excluşi asociaţii care nu au achitat cotizaţia către asociaţie 2 (doi) ani consecutivi.

Membrii excluşi sau demisionaţi nu au dreptul la fondurile asociaţiei şi nu pot solicita restituirea cotizaţiilor achitate. 
 

Art. 11. ADUNAREA GENERALĂ

11.1 Organul de conducere al Asociaţiei este ADUNAREA GENERALĂ (denumită în cele ce urmează şi “adunarea generală”) alcătuită din totalitatea asociaţilor.                                                                                         11.2 Competenţa adunării generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale;

c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director, respectiv a cenzorului/a membrilor comisiei de cenzori, dacă va fi cazul;

d) înfiinţarea de filiale;

e) modificarea actului constitutiv şi a statutului;

f) analizarea şi aprobarea rapoartelor întocmite şi prezentate de către consiliul director şi de către cenzor/comisia de cenzori, dacă va fi cazul;

g) aprobarea afilierii Asociaţiei la alte organisme interne şi internaţionale;

h) stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru;

i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

j) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

11.3 Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în sesiune ordinară şi ori de câtre ori este cazul, în sesiune extraordinară şi are drept de control permanent asupra consiliului director şi asupra cenzorului/comisiei de cenzori, dacă va fi cazul.                                                                                                                                  

11.4 Sesiunile ordinare se convoacă de consiliul director, prin preşedintele acestuia. Sesiunile extraordinare pot fi convocate de consiliul director, prin preşedintele acestuia sau de o treime din numărul membrilor Asociaţiei. Convocarea se face în scris, va menţiona data, ora, locul şi scopul adunarii şi se comunică tuturor membrilor prin poştă, fax, email sau pe site-ul asociaţiei cu cel puţin 15 zile, iar în cazuri urgente cu cel puţin 3 zile înainte de data fixată pentru ţinerea adunării. Adunarea poate avea loc şi fără respectarea formalităţilor de convocare, în urma acordului unanim al asociaţilor.   

11.5 Adunarea generală este statutar constituită când este asigurată participarea a cel puţin jumătate plus unul din totalul membrilor Asociaţiei. Dacă nu se întruneşte acest cvorum, se va întruni în termen de 24 de ore o nouă sesiune în cadrul căreia se pot adopta hotărâri în mod valabil indiferent de numărul de participanţi.  

11.6 Adunarea generală adoptă hotărâri cu voturile majorităţii simple a membrilor prezenţi, prin vot deschis. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Votul poate fi exprimat direct sau prin împuternicit.

11.7 Dezbaterile şi hotărârile se consemnează în scris într-un proces-verbal semnat de toţi membrii participanţi.

11.8 Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

11.9 Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

11.10 Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul care incalca aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.  
 

Art.12 CONSILIUL DIRECTOR

12.1 Organul de administrare al Asociaţiei este CONSILIUL DIRECTOR care asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.

12.2 Consiliul director este format din 19 membri, aleşi pentru o perioadă de 4 (patru) ani, componenţa nominală fiind indicată în actul constitutiv al Asociaţiei. Numărul de membri al consiliului poate fi micşorat/mărit printr-o hotarâre a adunării generale. Adunarea generală alege preşedintele consiliului director si acesta va numi membrii consiliului director dintre membrii Asociatiei si ii va supune aprobarii Adunarii generale. Consiliul director este alcătuit din :

- 1 preşedinte executiv;

- 2 vicepreşedinţi;

- 3 secretari – un secretar general, un secretar cu relaţii externe, un secretar ştiinţific;

- 3 membri din Bucureşti;

- 10 membri reprezentanţi ai tuturor centrelor şi curentelor homeopatice din ţară;                                                                                        

12.3 În exercitarea competenţei sale, consiliul director:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, reprezentând şi angajând Asociaţia în relaţiile cu terţii;

c) aprobă organigrama, regulamentul intern şi politica de personal ale Asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;

d) asigură conducerea operativă curentă a Asociaţiei;

e) concepe planurile de dezvoltare a Asociaţiei pe termen scurt, mediu şi lung, bugetul de venituri şi cheltuieli pe care le supune aprobării adunării generale;

f) convoacă şi asigură buna desfăşurare a şedinţelor adunării generale;

g) administrează patrimoniul Asociaţiei; 
 

h) facilitează organizarea de cursuri si seminarii, conferinte  de invatamant homeopatic si participarea la reuniuni, simpozioane, colocvii, conferinţe, în ţară şi în străinătate, în domeniile de activitate ale Asociaţiei; 
 

i) facilitează şi menţine legăturile cu organisme, asociaţii, instituţii, alte entităţi legal constituite care pot ajuta la realizarea scopului Asociaţiei; 
 

j) angajează personal şi decide încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor; 
 

k) decide schimbarea sediului Asociaţiei;                                                                                                                 
 

l) poate accepta în numele Asociaţiei, pentru a fi folosite în scopul acesteia, orice contribuţie, donaţie, legat;  
 

m) caută surse de finanţare pentru activitatea Asociaţiei;                                                                                             
 

n) monitorizează şi analizează proiectele derulate de Asociaţie; 
 

o) elaborează regulamentul intern de funcţionare al Asociaţiei;                                                                                      
 

p) numeşte şi revocă directorul/directorii executivi ai Asociaţiei; 
 

r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

12.4 Membrii consiliului director îşi pierd această calitate la cerere, prin revocare de către adunarea generală, prin deces.

12.5 Consiliul director se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe ordinare şi extraordinare. Şedinţele consiliului vor fi convocate de către preşedintele acestuia, sau de către jumătate din membrii consiliului, prin trimiterea prin postă, fax, mail sau site-ul asociaţiei, a unei înştiinţări în care se vor menţiona data, ora, locul şi scopul şedinţei, către toţi membrii Consiliului, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea unei asemenea întruniri. Şedinţele consiliului pot avea loc şi fără respectarea formalităţilor de convocare, prin acordul unanim al membrilor săi.

12.6 Şedinţele consiliului director sunt prezidate de către preşedintele acestuia. În cazul în care preşedintele nu este prezent, vicepreşedintele exercită atribuţiile de prezidare a şedinţei.

12.7 Consiliul director  deliberează, poate lua hotărâri in mod valabil, în prezenţa şi cu votul a două treimi din numărul membrilor săi. În caz de paritate, votul Preşedintelului decide. Dezbaterile şi hotărârile se consemnează în scris într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii. 

12.8 Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute de statut pentru atacarea hotărârilor adunării generale.

12.9 Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

12.10 Membrii consiliului nu vor primi salarii pentru serviciile aduse de ei în această Asociaţie, aceştia acţionând potrivit principiilor voluntariatului, exceptand cazurile pentru care s-a luat o decizie specificata, in conformitate cu art.12.16, in cadrul Consiliului Director.

12.11 Membrul consiliului director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii consiliului, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Membrul care încalcă dispoziţiile acestui alineat este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

12.12 Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociaţie, delegându-i competenţe de a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau de a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.                                                                                                                                                           12.13  Preşedintele executiv va reprezenta şi angaja Asociaţia în raporturile cu terţii, persoane fizice sau juridice, va fi responsabil pentru fondurile Asociaţiei şi va efectua orice operaţiuni financiare şi bancare pentru Asociaţie, precum şi orice alte sarcini care i se vor încredinţa de către consiliului director. Acesta poate fi revocat de consiliu în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor încredinţate, fiind răspunzător de prejudiciile aduse prin aceasta Asociaţiei.   

12.14 Membrul Consiliului Director care lipseşte nemotivat de la 3 şedinţe consecutive se consideră demisionat şi este înlocuit de către un alt membru ales de catre presedinte si aprobat de catre Adunarea generala.

12.15 Actele emise de către Consiliul Director trebuie semnate de catre 2 din membrii sai  din care unul trebuie sa fie obligatoriu Presedintele sau Vicepresedintele.                            

12.16 Membrii Consiliului Director al asociaţiei si Presedintele executiv pot fi remunerati pentru functia pe care o exercita in cadrul asociaţiei, pe baza deciziei Consiliului Director.

12.17 Membrii Consiliului Director al Asociaţiei si Presedintele executiv sunt individual responsabili pentru actele si faptele lor, in cazul incalcarii legislatiei, a prevederilor actului constitutiv, ale statutului sau dispozitiilor pe care trebuie sa le execute. 
 

Art.13 COMISIA DE CENZORI

13.1 Controlul financiar intern al asociaţiei va fi asigurat de catre o comisie de cenzori numită de Adunarea Generală a asociaţiei.

13.2 Atribuţiile comisiei de cenzori sunt următoarele:

 1. verifică activitatea financiar–contabilă a asociaţiei, precum si modul de gestionare a patrimoniului acesteia;
 2. întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Consiliului Director al asociaţiei;
 3. prezintă, în termen de 30 zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire  la situaţia financiară anuală a asociaţiei, pentru exerciţiul financiar încheiat;
 4. poate participa la şedinţele Adunarii Generale si ale Consiliului Director al asociaţiei, fără drept de vot;
 5. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, de lege sau stabilite de Adunarea Generală;
 
 

CAPITOLUL V - Drepturile şi obligaţiile asociaţilor

Toţi membrii Asociaţiei sunt egali în drepturi şi obligaţii.                                                                             

Art.14 Drepturile membrilor asociaţiei

14.1 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:                                                                                                    

a) să formuleze cereri şi propuneri către organele Asociaţiei;                                                                      

b) să participe la programele, proiectele, acţiunile desfăşurate de Asociaţie;                                               

c) să beneficieze de asistenţa tehnică a Asociaţiei la implementarea programelor şi proiectelor proprii;                                                                                                                                                    

d) au acces prioritar la informaţiile oferite în desfăşurarea activităţii de către Asociaţie;                                    

e) să beneficieze de facilităţi pentru participarea la activităţile Asociaţiei sau pentru a beneficia de rezultatele activităţii acesteia (acces la materiale electronice sau tipărite, cursuri, taxe reduse de participare la conferinţele organizate de Asociaţie etc.)

f) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere;                                                                                           

g) orice alte drepturi prevăzute de actul constitutiv, statut sau de legislaţia în vigoare aplicabilă;

Art.15 Obligaţiile membrilor asociaţiei 
 

15.1  Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:                                                                                                 

a) să respecte prevederile actului constitutiv, statutului, regulamentului intern al Asociaţiei, precum şi toate hotărârile organelor acesteia;      

b) să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor, pot leza, direct sau indirect, material sau moral, scopurile sau interesele Asociaţiei;                                                                                                                               

c) prin propria activitate, să contribuie şi să sprijine realizarea scopurilor Asociaţiei;                                          

d) să plătească cotizaţia de membru, în condiţiile stabilite de organele Asociaţiei;                                      

e) asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot; asociatul care încalcă dispoziţiile acestui alineat este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.                                                       

f) orice alte obligaţii prevăzute de actul constitutiv, statut sau de legislaţia în vigoare aplicabilă;               
 

CAPITOLUL VI - Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

Art.16 Dizolvarea Asociaţiei

16.1 Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:

a) de drept;                                                                                                                                                                 

b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;                                                                                      

c) prin hotărârea adunării generale;

16.2 Asociaţia se dizolvă de drept, prin:                                                                                                                    

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;                                                                                                            

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit;

d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

16.3  Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;                                           b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;                                        c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;                                                         d) când asociaţia a devenit insolvabilă;                                                                                                                 

e) în cazul în care Asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, şi iniţiază aceste activităţi fără obţinerea autorizaţiilor respective.  

16.4 Lichidarea Asociaţiei se face în condiţiile OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                                                       16.5 Asociaţia încetează să existe la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile legii, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate. 
 

Art. 17 Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării asociaţiei

În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Acestea vor fi transmise în condiţiile O.G. nr. 26/2000. 
 

Art.18 Exercitiul economico-financiar

Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fecărui an, cu excepţia primului an de activitate când exerciţiul va începe la data dobândirii personalităţii juridice de către asociaţie.

Asociaţia va ţine evidenţa activităţii economico-financiare, în conformitate cu legislaţia în vigoare care reglementează organizarea şi conducerea contabilităţii asociaţilor.

Asociaţia îşi poate deschide conturi bancare în ţară şi/sau străinătate – în lei şi/sau în valută – în condiţiile legii. 
 

Art. 19 Dispoziţii finale                                                                                                                    

19.1 Asociaţia va ţine la sediul său principal evidenţele contabile, registrele cerute de lege, rapoarte corecte şi complete ale conturilor, procesele-verbale ale dezbaterilor adunării generale şi ale consiliului director, precum şi un registru cuprinzând numele, adresele, nr. de telefon/fax, adresele de e-mail ale membrilor Asociaţiei şi ai consiliului director.

19.2 Toate dosarele şi registrele Asociaţiei pot fi inspectate de către oricare dintre asociaţi, respectiv de oricare dintre membrii consiliului director.

19.3 Asociaţia se supune legislaţiei române în vigoare, iar orice modificare a prezentului statut urmează a fi comunicată organelor în drept.                                                                                                                            

19.4 Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile actului constitutiv al Asociaţiei şi ale legislaţiei aplicabile în vigoare.